Update

Beste ouders

Eind vorige week heb je via de media kunnen vernemen dat de mogelijkheden voor de heropstart van de scholen zijn uitgebreid. Het gaat om een voorstel van de Vlaamse minister en de onderwijspartners. Dit voorstel moet nog goedgekeurd worden door de Nationale Veiligheidsraad.

Wij zijn alvast aan het bestuderen wat deze nieuwe maatregelen kunnen betekenen voor onze school. Het wordt een moeilijke oefening waarin we beperkt worden door ruimte en tijd, maar ook in draagkracht voor de leerkrachten. Belangrijk om te weten is dat, bij goedkeuring van het voorstel, dit nieuwe scenario zal starten op 2 juni.

In de loop van deze week krijgen we meer info van de Veiligheidsraad, de Raad van Bestuur en onze preventiedienst. Van zodra de richtlijnen duidelijk zijn, brengen we jullie hiervan op de hoogte.

Veel groeten

Het schoolteam

———-

Chers parents

À la fin de la semaine dernière, vous avez appris par les médias que les possibilités de redémarrage des écoles ont été élargies. Il s’agit d’une proposition du ministre flamand et des partenaires de l’enseignement. Cette proposition doit encore être approuvée par le Conseil national de sécurité.

Nous étudions déjà ce que ces nouvelles mesures pourraient signifier pour notre école. Ce sera un exercice difficile dans lequel nous serons limités par l’espace et le temps, mais aussi par les capacités de résistance des enseignants. Il est important de savoir que, si la proposition est approuvée, ce nouveau scénario commencera le 2 juin.

Dans le courant de cette semaine, nous recevrons plus d’informations du Conseil de sécurité, du Conseil supérieur et de notre service de prévention. Dès que les lignes directrices seront claires, nous vous en informerons.

De nombreuses salutations
L’équipe de l’école

Belangrijk formulier opvang.

Beste ouders
Mogen we aan iedereen vragen om bijgevoegd formulier ivm de opvang in te vullen vóór maandag 11 mei om 12u?
Hiermee willen we een beeld krijgen van het aantal kinderen dat we kunnen verwachten.
U kan ook altijd het bijgevoegd document invullen en afgeven op het secretariaat.
U kan ons ook altijd via e-mail sintalbertschool@skynet.be of telefonisch 02 427 08 02 doorgeven of u gebruikt wenst te maken van de opvang.
Veel dank
het schoolteam

Update

Beste ouders

 
Hopelijk gaat het goed met jullie en jullie dierbaren. 
 
We hadden beloofd jullie op de hoogte te houden over de stand van zaken wat betreft de heropening van onze school op 15 of 18 mei. 
 
Deze namiddag heb ik vergadering gehad met alle leidinggevenden van de scholengroep Sint-Goedele Brussel waartoe we behoren. We hebben alle verplichtingen en aanbevelingen van de Raad van Bestuur overlopen die we zullen moeten volgen wat betreft veiligheid, hygiëne en gezondheid. De eindbeslissing hier rond ligt bij de Raad van Bestuur van Sint-Goedele. 
 
Zelf zijn we volop bezig met een eerste pedagogisch scenario uit te werken voor onze Sint-Albertschool na 18 mei. 
 
Dinsdag komt de preventieadviseur langs om te bekijken welke richtlijnen en aanbevelingen er zijn, specifiek voor onze school, om op een veilige en gezonde manier herop te starten. 
 
Volgende week zullen de plannen voor onze school meer en meer vorm krijgen, zullen we een bevraging uitsturen naar jullie ivm de opvang en brengen we jullie verder op de hoogte over de stand van zaken. 
We blijven hard werk om jullie kind(eren) afstandsonderwijs aan te bieden en blijven ter beschikking voor vragen, feedback of opmerkingen. 
 
Je kan ook steeds terecht op de website van Onderwijs Vlaanderen voor meer informatie: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders
 
Hartelijke groeten, hou jullie goed,
het Sint-Albertteam 

heropstart school

Beste ouders,

Vrijdagavond heeft de Veiligheidsraad een beslissing genomen ivm de heropstart van de scholen.

Wat hebben we geleerd uit de mededeling van de Veiligheidsraad?

 • Op 18 mei mogen er drie leerjaren opnieuw starten: het zesde leerjaar, het eerste en het tweede leerjaar.
 • Voor het zesde leerjaar gaat het om 2 dagen dat zij op school aanwezig zullen zijn. 
 • Voor het eerste en tweede leerjaar gaat het om 4 volle dagen.
 • Er zullen erg strenge veiligheidsmaatregelen opgelegd worden. Zo zullen leerkrachten verplicht worden om een mondmasker te dragen en zijn er strenge maatregelen ivm de handhygiëne en de verplichte afstanden. Dat betekent ook dat klaslokalen heringericht zullen worden.

Wij volgen de situatie op de voet, in nauw overleg met ons schoolbestuur Sint-Goedele, wiens richtlijnen wij verplicht zijn te volgen. We hopen zo snel mogelijk zicht te krijgen op de concrete organisatie in onze school.

Op dit moment zijn er dus ook voor ons vooral vragen. Het is mogelijk dat we dit schooljaar geen gewone schooldag of -week meer kunnen organiseren voor alle kinderen. Dat betekent dat het afstandsonderwijs zoals het nu reeds loopt, zeker nog een tijdje zal doorlopen.

We kunnen ons voorstellen dat jullie nog met vragen zitten. Wanneer we zelf een goed zicht hebben op de situatie of meer nieuws ontvangen, communiceren we dit zo snel als we kunnen met jullie. Contacteer ons gerust indien je extra informatie wenst via telefoon 02 427 08 02 of via e-mail sintalbertschool@skynet.be.

Blijf zorg dragen voor jezelf en elkaar.

Warme groeten

 

Het Sint-Albert Team

myposter_collage_20200427 (1)

Solibert actie

🤝Solibert🤝Solibert🤝Solibert🤝Solibert🤝 Solibert🤝Solibert🤝Solibert🤝Solibert

 

Beste ouders

 

Het ziet ernaar uit dat onze kleuters nog niet meteen naar school kunnen gaan. Sommige gezinnen binnen de Sint-Albertschool hebben nood aan materiaal om thuis te spelen en te experimenteren met de kleinsten. 

Daarom houden wij deze solidariteitsactie

Misschien hebt u zelf nog speelgoed / materiaal (zie lijst hieronder) waarmee u niets meer doet maar dat wel nog bruikbaar is? Dan kan u andere kinderen zeker helpen!

Wij organiseren een grote inzamelactie. Van 20 april tot en met 30 april (op weekdagen tussen 09.00 en 12.00) kan u materiaal komen inleveren op school. 

Al het ingezamelde speelgoed en materiaal zal grondig ontsmet worden vooraleer we dit verdelen onder de gezinnen. Vrijwilligers die hierbij een handje willen helpen zijn welkom!

 

Samen met onze kleuterleidsters zijn wij specifiek op zoek naar volgende dingen:

 

 • Duplo en/of andere blokken 
 • inlegpuzzels of gemakkelijke gewone puzzels (2 – 4 – 6 stukken)
 • prentenboekjes voor kleuters
 • grote/dikke kralen om te rijgen
 • puzzels voor grotere kleuters
 • kinderscharen
 • kleurpotloden, wasco’s, stoepkrijt

 

 

Het is NIET de bedoeling om ander speelgoed of materiaal (speelgoedauto’s, knuffeldieren, poppen…) te verzamelen, enkel dingen uit het lijstje hierboven.

 

We willen alvast iedereen hartelijk danken die meewerkt! Samen kunnen wij het verschil maken!

 

Het SOLIBERT TEAM van de Sint-Albertschool

 

🤝Solibert🤝Solibert🤝Solibert🤝Solibert🤝 Solibert🤝Solibert🤝Solibert🤝Solibert

🤝Solibert🤝Solibert🤝Solibert🤝Solibert🤝 Solibert🤝Solibert🤝Solibert🤝Solibert

 

Chers parents

 

On dirait que les tout-petits ne peuvent pas aller à l’école tout de suite. Certaines de nos familles de la Sint-Albertschool ont besoin de matériel pour jouer et expérimenter à la maison. 

C’est pourquoi nous organisons cette action de solidarité

Peut-être avez-vous encore des jouets / matériaux (voir liste ci-dessous) avec lesquels vous ne faites plus rien mais qui sont encore utilisables ? Alors vous pouvez certainement aider d’autres enfants!

Nous organisons une grande collecte. Du 20 avril au 30 avril (pendant la semaine entre 9 heures et 12 heures), vous pouvez remettre du matériel à l’école

Tous les jouets et le matériel collectés seront soigneusement désinfectés avant d’être distribués aux familles. Les bénévoles qui souhaitent nous donner un coup de main sont les bienvenus !

 

En collaboration avec nos enseignants de maternelle, nous recherchons spécifiquement les éléments suivants:

 

 • Duplo et/ou autres blocs 
 • puzzles simples (2 – 4 – 6 pièces)
 • des livres d’images 
 • des perles larges pour l’enfilage 
 • des puzzles pour les plus grands
 • ciseaux pour enfants  
 • crayons de couleur, crayons de trottoir

 

Il n’est PAS prévu de collecter d’autres jouets ou matériaux (voitures miniatures, animaux en peluche, poupées…), seulement des choses de la liste ci-dessus.

 

Nous tenons à remercier tous ceux qui coopèrent ! Ensemble, nous pouvons faire la différence !

 

L’ÉQUIPE SOLIBERT de l’école Sint-Albert

 

🤝Solibert🤝Solibert🤝Solibert🤝Solibert🤝 Solibert🤝Solibert🤝Solibert🤝Solibert

 • Duplo en/of andere blokken

Duplo et/ou autres blocs 

duplo
 • puzzles simples (2 – 4 – 6 pièces)

inlegpuzzels of gemakkelijke gewone puzzels (2 – 4 – 6 stukken)

Jigsaw puzzle - Simple English Wikipedia, the free ...
 • des livres d’images pour les enfants 

prentenboekjes voor kleuters

 • des perles larges pour l’enfilage

grote/dikke kralen om te rijgen 

Plan Toys houten leerspel Rijg kralen 30 stuks Plan Toys NL
 • des puzzles pour les plus grands

puzzels voor grotere kleuters

Puzzle Piece Puzzles · Free image on Pixabay
 • ciseaux pour enfants  

kinderscharen

Schaar - Dierenprint online kopen | Lobbes.nl
 • crayons de couleur, crayons de trottoir

kleurpotloden, wasco’s, stoepkrijt