SCHOOLVISIE

Sint-Albert is een Brusselse Nederlandstalige school

Wij omarmen onze Brusselse context: haar geschiedenis en internationale betekenis, de talrijke
culturele mogelijkheden, de diversiteit van haar bewoners en de bijhorende paradoxen.
We engageren ons ertoe om de troeven van Brussel en onze gemeente Sint-Jans-Molenbeek te
benutten en om stereotypen en vooroordelen samen met onze leerlingen kritisch in vraag te
stellen.
We kiezen er bewust voor om samen te werken met veel Brusselse partners.
Vele van onze leerlingen groeien op in een meertalige context. Wij zetten in op het aanleren
van een zo groot mogelijke Nederlandse talenkennis. We doen dit met een hart voor de
thuistaal van de leerling en zijn naasten.

Sint-Albert gaat in dialoog

We zijn een katholieke dialoogschool. Verschillende (geloofs)overtuigingen krijgen bij ons
ruimte en we besteden aandacht aan zingeving en waardenonderzoek.
We bieden onze leerlingen kansen om ideeën open te benaderen, om keuzes te durven maken
en om deze te verwoorden.
Via de methodiek van het filosoferen met kinderen leren we hen om kritisch te denken, om te
argumenteren en om respect te tonen voor de mening van anderen. Filosoferen stimuleert creativiteit in denken en in omgaan met taal.
Het ontplooien van creativiteit en fantasie beogen we ook aan de hand van onze muzische
werking. Via meerdere muzische talen leren we kinderen vorm te geven aan hun identiteit en
deze op een eigen manier ui te drukken. We geven veel aandacht aan het cultureel bewustzijn
van onze leerlingen. We vinden het immers belangrijk dat leerlingen in dialoog gaan met
zichzelf, met anderen en met de wereld. De attitudes openheid, weerbaarheid en respect zijn
hierin cruciaal. Hiermee bedoelen we ook respect voor de natuur.
Ook gaan wij de dialoog aan met ouders en naasten. We zijn een school met familiale sfeer en
zien ouders als heel belangrijke partners.

Sint-Albert heeft een dynamische mensvisie

De identiteit van mensen staat nooit helemaal vast. De mens is in beweging. Wij gaan er niet
vanuit dat wij de toekomst van een leerling kunnen voorspellen. Wij benaderen onze leerlingen
vanuit die openheid en bieden veel kansen.
Kansen bieden betekent ook begrenzen waar nodig. We streven uitdrukkelijk een veilig
schoolklimaat na. We stimuleren het zelfvertrouwen door ruimte te maken voor de beleving van
onze leerlingen en door hen te sterken met kennis en vaardigheden. Wij pakken pestgedrag aan
via gesprek en opvolging. We trekken voluit de kaart van geweldloze communicatie.

Sint-Albert is een laboratorium

Sint-Albert zien we als een laboratorium waar onze kinderen veel leren. We zetten ons in om
hun kennis en leefwereld te verruimen. Het katholieke leerplan vormt hierbij de leidraad. Ze
kunnen op onze school onderzoeken, uitproberen, testen, fouten maken en worden er
uitgedaagd. We streven ernaar om binnen ons laboratorium een passende aanpak voor elke
leerling te voorzien, zodat elkeen de meeste ontplooiingskansen krijgt.