SCHOOLVISIE

Sint-Albert is een Brusselse Nederlandstalige school

Wij omarmen onze Brusselse context: haar geschiedenis en internationale betekenis, de talrijke culturele mogelijkheden, de diversiteit van haar bewoners en de bijhorende paradoxen. 

We engageren ons ertoe om de troeven van Brussel en onze gemeente Sint-Jans-Molenbeek te benutten en om stereotypen en vooroordelen samen met onze leerlingen kritisch in vraag te stellen. 

We kiezen er bewust voor om samen te werken met veel Brusselse partners.

Vele van onze leerlingen groeien op in een meertalige context. Wij zetten in op het aanleren van een zo groot mogelijke Nederlandse talenkennis. We doen dit met een hart voor de thuistaal van de leerling en zijn naasten. 

Sint-Albert gaat in dialoog

We zijn een katholieke dialoogschool. Verschillende (geloofs)overtuigingen krijgen bij ons ruimte en we besteden aandacht aan zingeving en waardenonderzoek. Hierbij vertrekken we vanuit het Christelijke geloof.

We gaan continu in dialoog aan met ouders en naasten. We zijn een  school met familiale sfeer en zien ouders als heel belangrijke partners. 

We geven veel aandacht aan het cultureel bewustzijn van onze leerlingen. We vinden het immers belangrijk dat leerlingen in dialoog gaan met zichzelf, met anderen en met de wereld. De attitudes openheid, weerbaarheid en respect zijn hierin cruciaal. We bieden onze leerlingen kansen om ideeën open te benaderen, om keuzes te durven maken en om deze te verwoorden. 

Sint-Albert heeft een dynamische mensvisie

De identiteit van mensen staat nooit helemaal vast. De mens is in beweging. Wij gaan er niet vanuit dat wij de toekomst van een leerling kunnen voorspellen. Wij benaderen onze leerlingen vanuit die openheid en bieden veel kansen. 

Kansen bieden betekent ook begrenzen waar nodig. We streven uitdrukkelijk een veilig schoolklimaat na. We stimuleren het zelfvertrouwen door ruimte te maken voor de beleving van onze leerlingen en door hen te sterken met kennis en vaardigheden. Wij pakken pestgedrag aan via gesprek en opvolging. We trekken voluit de kaart van geweldloze communicatie.

In de Sint-Albertschool stimuleren we creativiteit en fantasie

Sint-Albert zien we als een laboratorium waar onze kinderen veel leren. We zetten ons in om hun kennis en leefwereld te verruimen. Het katholieke leerplan vormt hierbij de leidraad. Ze kunnen op onze school onderzoeken, uitproberen, testen, fouten maken en worden er uitgedaagd. We streven ernaar om binnen ons laboratorium een passende aanpak voor elke leerling te voorzien, zodat elkeen de meeste ontplooiingskansen krijgt. 

Via de methodiek van het filosoferen met kinderen leren we hen om kritisch te denken, om te argumenteren en om respect te tonen voor de mening van anderen.  Filosoferen stimuleert creativiteit in denken en in omgaan met taal. 

Het ontplooien van creativiteit en fantasie beogen we ook aan de hand van onze muzische werking. Via meerdere muzische talen leren we kinderen vorm te geven aan hun identiteit en deze op een eigen manier uit te drukken.