Kiesreglement voor de oudergeleding van de schoolraad

 1. Algemene bepalingen

1.1 Dit kiesreglement is van toepassing op de verkiezing van de leden van de oudergeleding van de schoolraad van de hierna volgende school: Sint-Albertschool, Haeckstraat 61, 1080 Brussel.

1.2 De leden van de oudergeleding worden verkozen door en uit de ouders van de regelmatige leerlingen die les volgen in de school.

1.3 Onder “ouders” wordt begrepen: de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen in rechte of de leerling in feite onder hun bewaring hebben:

 • de titularissen van het ouderlijk gezag, ongeacht of ze samenleven of niet.
 • de personen die in rechte een minderjarige onder hun bewaring hebben:
 • de voogd, dit is de persoon die bepaalde ouderlijke prerogatieven overneemt indien de minderjarige geen ouders meer heeft; en
 • de pleegvoogd, dit is de persoon die op basis van artikel 475bis e.v. van het Burgerlijk Wetboek op contractuele basis de belangrijkste ouderlijke verplichtingen overneemt van de ouders, en meteen ook sommige prerogatieven van het ouderlijk gezag.
 • de personen die in feite een leerling onder hun bewaring hebben: de pleegouders, dit zijn de personen die het kind werkelijk bij zich opvoeden, zonder dat een wettelijk omschreven gezagsinstelling voor handen is.

1.4 Ouders die op het ogenblik van de kandidaatstelling zowel personeelslid zijn als ouder van een leerling in de betrokken school/scholen, kunnen een stem uitbrengen bij de verkiezing van de leden van de oudergeleding van de schoolraad, maar kunnen zelf geen kandidaat-lid zijn voor de oudergeleding van de schoolraad.

Ouders die op het ogenblik van de kandidaatstelling lid zijn van het schoolbestuur, kunnen een stem uitbrengen bij de verkiezing van de leden van de oudergeleding van de schoolraad, maar kunnen zelf geen kandidaat-lid zijn voor de oudergeleding van de schoolraad.

1.5 De oudergeleding bestaat uit 1 lid.

1.6 De mandaatperiode loopt van 1 april 2021 tot en met 31 maart 2025.

1.7 De verkiezingen vinden plaats op vrijdag 26 maart 2021.

 1. De verkiezingen en de kandidatuurstelling

2.1 Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen.

2.2 Ten minste 20 kalenderdagen vóór de verkiezingen zal het schoolbestuur aan de ouders de volgende gegevens meedelen, door een brief aan elke regelmatige leerling mee te geven en/of door ze via het elektronisch leerplatform of per mail te verspreiden:

1° de datum en het tijdstip waarop de ouders hun stem kunnen uitbrengen;

2° het aantal plaatsen in de oudergeleding van de schoolraad dat bij verkiezing kan worden toegewezen;

3° de vermelding dat al wie op het ogenblik van de kandidaatstelling ouder is van regelmatige leerlingen die les volgen in de school/scholen, verkiesbaar is behalve als hij tegelijkertijd ook personeelslid van de school of lid van het schoolbestuur is;

4° de vermelding dat ouders zich schriftelijk kandidaat kunnen stellen voor de oudergeleding van de schoolraad bij de directie (of de afgevaardigde van het schoolbestuur) tegen ontvangstbewijs en ten minste 10 kalenderdagen vóór de datum van de verkiezingen.  De ouder vermeldt hierbij zijn contactgegevens en de naam of namen van de leerling(en) waarvan hij ouder is.

Een kandidatuur is ongeldig wanneer ze pas na de datum hierboven wordt ingediend.

2.3 Per school maakt het schoolbestuur een kandidatenlijst. Het schoolbestuur zal de lijst met de kandidaten via het elektronisch leerplatform of per mail verspreiden.

Als er minder dan of net evenveel kandidaten zijn als plaatsen in de oudergeleding van de schoolraad, dan zijn de kandidaten die op de kandidatenlijst staan rechtstreeks verkozen en geldt de verkiezingsprocedure als beëindigd.

 1. De stemming

3.1 Iedere ouder van een leerling van de school is stemgerechtigd. 

3.2 Een ouder mag niet meer namen aanduiden dan er plaatsen zijn in de oudergeleding van de schoolraad. Dat aantal is terug te vinden op het stembiljet. Duidt hij toch te veel namen aan, dan is zijn stembiljet ongeldig.

3.3 Bij het stemmen ontvangt elke stemgerechtigde ouder één stembiljet.

Het stembiljet zal er als volgt uitzien:

Verkiezingen: ouderraad bevoegd voor:

naam school

aantal mandaten van effectief lid toe te wijzen door deze verkiezingen;

kandidaten met naam en voornaam, in alfabetische volgorde:

(lijst met namen in alfabetische volgorde)

Er zijn (aantal) leden te verkiezen. Wij vragen een kruisje te zetten achter de naam van maximum (aantal) kandidaten.

Gelieve deze brief , na uw stem te hebben uitgebracht, onder gesloten omslag terug te bezorgen aan … voor …

Wij houden geen rekening met brieven die wij ontvangen na deze datum.

De voorzitter van het schoolbestuur,

(naam + handtekening)”.

3.4 Elke ouder bezorgt zijn stem onder gesloten omslag terug aan de directie. De stemmen worden gedeponeerd in de voorziene stembus.

 1. Telling van de stemmen

4.1 Het tellen van de stemmen gebeurt door een lid van het schoolbestuur. De ouders die gekandideerd hebben, mogen hierbij aanwezig zijn.

4.2 Het schoolbestuur deelt het resultaat mee op dezelfde manier als eerder de verkiezingen zelf werden meegedeeld (zie punt 2.2).

 1. De verkozenen

5.1 De kandidaten die het hoogst aantal stemmen hebben behaald, zijn verkozen als effectief lid, zonder dat dit aantal het door verkiezingen toe te wijzen aantal mandaten kan overschrijden.

De kandidaten die na de verkozen leden het hoogst aantal stemmen hebben behaald, zijn verkozen als opvolger. Het aantal opvolgers kan nooit het aantal verkozen effectieve leden overschrijden.

Bij gelijk aantal stemmen wordt via loting beslist wie van deze kandidaten verkozen is.

5.2 Het schoolbestuur brengt de kandidaten schriftelijk of via mail op de hoogte van het resultaat van de verkiezingen.

 1. De bekendmaking

Het schoolbestuur bezorgt dit kiesreglement via het elektronisch leerplatform en/of per mail aan alle ouders die zich kandidaat hebben gesteld.