Mijn kind is afwezig

Regels over afwezigheid op school

Als uw kind niet aanwezig zal zijn op school moet u dit altijd vooraf (of zo snel mogelijk) melden aan de school. Bezorg de school ook een schriftelijke verantwoording.

Leerlingen in het lager onderwijs moeten op alle schooldagen aanwezig zijn, ook bij activiteiten buiten de schoolmuren. Ze mogen enkel afwezig zijn in situaties waarbij de afwezigheid gewettigd is. Het is niet toegelaten om uw kinderen buiten de schoolvakanties mee te nemen op reis zonder toestemming van de directeur.

Is uw kind nog niet leerplichtig? Dan mag het zonder wettiging afwezig zijn. Een leerling is leerplichtig zodra het in het lager onderwijs start, of zodra het 6 jaar wordt. Hou er wel rekening mee dat kleuters minstens 250 halve dagen aanwezig moeten zijn in een Nederlandstalige kleuterschool om te mogen starten in het lager onderwijs.

Gewettigd afwezig

Ziekte

Is uw kind ziek? Zorg dan voor een schriftelijke verantwoording als uw kind terug naar school gaat en dien dit zo snel mogelijk in. Een briefje van de ouders volstaat bij een afwezigheid van 1 tot en met 3 opeenvolgende kalenderdagen.

Er is een medisch attest van de dokter nodig als uw kind:

 • 4 of meer opeenvolgende kalenderdagen ziek is
 • in hetzelfde schooljaar al 4 keer afwezig was met een briefje van de ouders (ook bij korte afwezigheden)

Ook dit medisch attest van de dokter dient u zo snel mogelijk in.

De school mag dit attest weigeren als

 • de dokter een dixit-attest heeft geschreven. Dit attest geeft aan dat uw kind ziek was, maar dat de dokter het niet meer kan vaststellen.
 • het ziektebriefje geantedateerd is. De datum van het attest valt dan later dan de ziekteperiode van uw kind. Ook als de begin- of einddatum vervalst lijkt, mag de school weigeren.
 • het ziektebriefje een reden vermeldt die niet met het kind te maken heeft, zoals de ziekte van een ouder.

Andere omstandigheden

Uw kind mag afwezig zijn

 • bij een begrafenis of huwelijk van een naaste (iemand die onder hetzelfde dak woont, of een bloed- of aanverwant)
 • op feestdagen van de religie of levensbeschouwing van uw kind (bv. suikerfeest)
 • om persoonlijke redenen, als u toestemming krijgt van de directeur van de school
 • als de school onbereikbaar of ontoegankelijk is (vb. een overstroming of staking van het openbaar vervoer)
 • door een oproeping of dagvaarding voor een rechtbank
 • door maatregelen van de bijzondere jeugdzorg
 • om een familieraad bij te wonen
 • om deel te nemen aan een sportmanifestatie, stage, toernooi of wedstrijd als topsportbelofte (enkel in het basisonderwijs en maximum 10 al dan niet gespreide halve dagen per schooljaar)

Toestemming van de directie

Voor een aantal afwezigheden hebt u de toestemming van de directie nodig:

 • wegens het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als het kind, of van een bloed- of aanverwant tot en met de 2de graad
 • wegens actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties als lid van een vereniging of door een individuele selectie
 • wegens deelname aan time-out-projecten
 • wegens uitzonderlijke omstandigheden van persoonlijke aard

In enkele uitzonderlijke situaties kan uw kind ook nog afwezig zijn in het basisonderwijs met toestemming van de directie:

 • Om de ouders te vergezellen tijdens hun ‘trekperiode’ als binnenschipper, woonwagenbewoner, kermis-, circusexploitant of -artiest
 • Voor revalidatie tijdens de lestijden (strikte procedure)
 • Om de topsporten tennis, zwemmen of gymnastiek te beoefenen

Ongewettigd afwezig zijn en spijbelen

Is uw kind zonder geldige reden afwezig? Dan zal de school dit registreren als een problematische afwezigheid. Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheid schakelt de school het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) in voor begeleiding. Er wordt gezocht naar de oorzaak van het spijbelen, en er wordt samen met de ouders en het kind naar een oplossing gezocht, vb. extra begeleiding of externe hulpverlening.

Als uw kind zonder reden van school blijft, vb. om op straat rond te hangen, of als de begeleiding door de school, het CLB en andere hulpverleningsdiensten geweigerd wordt, dan kan de school verdere stappen ondernemen: de politie inschakelen (een spijbelcontract afsluiten), het ministerie van Onderwijs en Vorming verwittigen, … Als uw kind te veel spijbelt kan het het recht op een schooltoelage verliezen en kan de uitbetaalde schooltoelage teruggevorderd worden.