De schoolraad

Wat is de schoolraad?

De schoolraad is een formeel participatieorgaan.

Samenstelling

De samenstelling van de schoolraad is afhankelijk van de onderwijsvorm en het net waartoe je instelling behoort.

Basisonderwijs

De schoolraad bestaat uit vertegenwoordigers van:

 • De ouders
 • Het personeel
 • De lokale gemeenschap

Maakt de directeur deel uit van de schoolraad?

In het gesubsidieerd onderwijs is het schoolbestuur of zijn gemandateerde aanwezig op de vergaderingen van de schoolraad.

Met of zonder verkiezingen

De pedagogische raad, de ouderraad en de leerlingenraad duiden hun afgevaardigden voor de schoolraad aan. Wanneer die raden niet bestaan of ervoor kiezen geen gebruik te maken van de mogelijkheid om zelf afgevaardigden in de schoolraad aan te duiden, dan organiseert het schoolbestuur verkiezingen onder het personeel, de ouders en de leerlingen. In het gemeenschapsonderwijs worden de vertegenwoordigers van het personeel en de ouders altijd aangeduid via verkiezingen.

De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap worden aangeduid door de vertegenwoordigers van de ouders, het personeel en de leerlingen.

Termijn

De schoolraad wordt samengesteld voor:

 • 4 jaar: in het basis- en secundair onderwijs

Wat doet de schoolraad?

 • In het gesubsidieerd onderwijs overlegt de schoolraad met het schoolbestuur.

Het overleg of advies gaat over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen. Bijvoorbeeld:

 • Het studieaanbod
 • Het schoolreglement
 • De vaststelling van de criteria voor de verdeling van lestijden
 • Welzijn en veiligheid op de school
 • Infrastructuurwerken
 • Het schoolwerkplan

De bevoegdheid van de schoolraad verschilt naargelang je school tot het GO! of het gesubsidieerd onderwijs behoort. Meer informatie over de bevoegdheid van de schoolraad in jouw instelling vind je in de regelgeving.

De schoolraad kan ook op eigen initiatief advies geven:

 • In het gesubsidieerd onderwijs: aan het schoolbestuur

De schoolraad heeft een informatierecht ten aanzien van de directeur en het schoolbestuur. Directeur en schoolbestuur hebben de plicht de schoolraad te informeren.

De schoolraad van instellingen in het gesubsidieerd onderwijs moet alle leerlingen, ouders en personeelsleden informeren over zijn standpunten en activiteiten.

De schoolraad stelt een huishoudelijk reglement op om zijn werking te regelen.

In het gesubsidieerd onderwijs kunnen de schoolraad, maar ook ouders, leerlingen, personeelsleden en het schoolbestuur met vragen of klachten over het niet-naleven van de regels over inspraak en participatie terecht bij de Commissie zorgvuldig bestuur.