Brief schoolraad ouders

Sint-Jans-Molenbeek, 5 maart 2021

Beste ouder(s)

Betreft: kandidaten SCHOOLRAAD

Wij vinden het erg belangrijk dat u, als ouder, kan deelnemen aan het schoolbeleid. Daarom nodig ik u uit om u kandidaat te stellen voor onze schoolraad. Samen met een vertegenwoordiging van het personeel en de lokale gemeenschap adviseert u dan de directie en het schoolbestuur over belangrijke zaken zoals de schoolkosten, het schoolreglement, het studieaanbod, …

Om de vier jaar moet er een nieuwe schoolraad gekozen worden. Op 31 maart 2021 eindigt het mandaat van de huidige schoolraad. Deze zal op 1 april 2021 vervangen worden door een nieuw samengestelde schoolraad.

  • Vindt u het belangrijk dat ouders over bepaalde thema’s kunnen meepraten op school?
  • Vindt u dat de stem van ouders telt als bv. het schoolreglement wijzigt?
  • Wilt u samen met andere vertegenwoordigers overleggen over bv. de lijst van bijdragen die
  • aan ouders gevraagd worden?
  • Wilt u als ouder uw steentje bijdragen aan het schoolbeleid?

DAN IS DE SCHOOLRAAD MISSCHIEN WEL IETS VOOR U!

Iedereen die in het bezit is van het ouderlijk gezag, die de voogdij of de pleegvoogdij uitoefent of die de leerling in feite onder zijn bewaring heeft (pleegouder zonder wettelijk omschreven gezagsinstelling) kan zich kandidaat stellen voor de oudervertegenwoordiging van de schoolraad en is stemgerechtigd bij de verkiezing van die mensen voor de schoolraad. Om kandidaat te zijn voor de oudervertegenwoordiging van de schoolraad mag de “ouder” geen personeelslid zijn van de school en geen lid zijn van het schoolbestuur.

Het schoolbestuur heeft een kiesreglement opgesteld. Elke kandidaat ontvangt een exemplaar van het kiesreglement. U kan het ook online lezen of inkijken op het schoolsecretariaat. Op basis van de binnengekomen kandidaturen stellen wij een alfabetische kandidatenlijst op die meegedeeld wordt aan alle stemgerechtigden.

Geïnteresseerd? Vraag gerust meer info aan Juf Katrien (secretariaat) of stel u meteen kandidaat.

U kandidaat stellen kan enkel schriftelijk (mail of brief) naar: Sint-Albertschool, Haeckstraat 61, 1080 Brussel of via sintalbertschool@skynet.be. We moeten uw kandidatuur ontvangen vóór vrijdag 12 maart 2021 om 23:59 uur. 

De verkiezingen zelf zullen plaatsvinden op vrijdag 26 maart 2021.

Met vriendelijke groet

Eva Vandersypen
Directeur