Brief schoolraad ouders

Sint-Jans-Molenbeek, 5 maart 2021

Beste ouder(s)

Betreft: kandidaten SCHOOLRAAD

Wij vinden het erg belangrijk dat u, als ouder, kan deelnemen aan het schoolbeleid. Daarom nodig ik u uit om u kandidaat te stellen voor onze schoolraad. Samen met een vertegenwoordiging van het personeel en de lokale gemeenschap adviseert u dan de directie en het schoolbestuur over belangrijke zaken zoals de schoolkosten, het schoolreglement, het studieaanbod, …

Om de vier jaar moet er een nieuwe schoolraad gekozen worden. Op 31 maart 2021 eindigt het mandaat van de huidige schoolraad. Deze zal op 1 april 2021 vervangen worden door een nieuw samengestelde schoolraad.

  • Vindt u het belangrijk dat ouders over bepaalde thema’s kunnen meepraten op school?
  • Vindt u dat de stem van ouders telt als bv. het schoolreglement wijzigt?
  • Wilt u samen met andere vertegenwoordigers overleggen over bv. de lijst van bijdragen die
  • aan ouders gevraagd worden?
  • Wilt u als ouder uw steentje bijdragen aan het schoolbeleid?

DAN IS DE SCHOOLRAAD MISSCHIEN WEL IETS VOOR U!

Iedereen die in het bezit is van het ouderlijk gezag, die de voogdij of de pleegvoogdij uitoefent of die de leerling in feite onder zijn bewaring heeft (pleegouder zonder wettelijk omschreven gezagsinstelling) kan zich kandidaat stellen voor de oudervertegenwoordiging van de schoolraad en is stemgerechtigd bij de verkiezing van die mensen voor de schoolraad. Om kandidaat te zijn voor de oudervertegenwoordiging van de schoolraad mag de “ouder” geen personeelslid zijn van de school en geen lid zijn van het schoolbestuur.

Het schoolbestuur heeft een kiesreglement opgesteld. Elke kandidaat ontvangt een exemplaar van het kiesreglement. U kan het ook online lezen of inkijken op het schoolsecretariaat. Op basis van de binnengekomen kandidaturen stellen wij een alfabetische kandidatenlijst op die meegedeeld wordt aan alle stemgerechtigden.

Geïnteresseerd? Vraag gerust meer info aan Juf Katrien (secretariaat) of stel u meteen kandidaat.

U kandidaat stellen kan enkel schriftelijk (mail of brief) naar: Sint-Albertschool, Haeckstraat 61, 1080 Brussel of via sintalbertschool@skynet.be. We moeten uw kandidatuur ontvangen vóór vrijdag 12 maart 2021 om 23:59 uur. 

De verkiezingen zelf zullen plaatsvinden op vrijdag 26 maart 2021.

Met vriendelijke groet

Eva Vandersypen
Directeur

Onze partner BBJJA met een mooie reportage op sporza.

https://sporza.be/nl/2020/11/22/op-bezoek-in-een-jiujitsu-club-in-koekelberg-met-een-groot-hart~1606071588171/

Wanneer de omstandigheden het weer toelaten, zullen wij weer samenwerken met deze fijne organisatie. Sommige klassen gaan er ’s middags sporten en krijgen er Jiujitsu van de lokale lesgevers.
Ook naschools organiseren zij lessen voor onze kinderen.

Verdere info vind je op hun website.
https://www.bbjja.be/

Update

Beste ouders

Eind vorige week heb je via de media kunnen vernemen dat de mogelijkheden voor de heropstart van de scholen zijn uitgebreid. Het gaat om een voorstel van de Vlaamse minister en de onderwijspartners. Dit voorstel moet nog goedgekeurd worden door de Nationale Veiligheidsraad.

Wij zijn alvast aan het bestuderen wat deze nieuwe maatregelen kunnen betekenen voor onze school. Het wordt een moeilijke oefening waarin we beperkt worden door ruimte en tijd, maar ook in draagkracht voor de leerkrachten. Belangrijk om te weten is dat, bij goedkeuring van het voorstel, dit nieuwe scenario zal starten op 2 juni.

In de loop van deze week krijgen we meer info van de Veiligheidsraad, de Raad van Bestuur en onze preventiedienst. Van zodra de richtlijnen duidelijk zijn, brengen we jullie hiervan op de hoogte.

Veel groeten

Het schoolteam

———-

Chers parents

À la fin de la semaine dernière, vous avez appris par les médias que les possibilités de redémarrage des écoles ont été élargies. Il s’agit d’une proposition du ministre flamand et des partenaires de l’enseignement. Cette proposition doit encore être approuvée par le Conseil national de sécurité.

Nous étudions déjà ce que ces nouvelles mesures pourraient signifier pour notre école. Ce sera un exercice difficile dans lequel nous serons limités par l’espace et le temps, mais aussi par les capacités de résistance des enseignants. Il est important de savoir que, si la proposition est approuvée, ce nouveau scénario commencera le 2 juin.

Dans le courant de cette semaine, nous recevrons plus d’informations du Conseil de sécurité, du Conseil supérieur et de notre service de prévention. Dès que les lignes directrices seront claires, nous vous en informerons.

De nombreuses salutations
L’équipe de l’école